O Nas

Jesteśmy firmą trans­portową zaj­mu­jącą się wywozem gruzu, surow­ców wszelkiego rodzaju z punktu wyt­warza­nia do miejsc ich utyl­iza­cji bądź przetworzenia.

Kładziemy nacisk na ochronę środowiska, wykazu­jemy się niezbęd­nymi zaświad­czeni­ami, zez­wole­ni­ami oraz licencjami.

Eko-Logis  posi­ada  park maszyn (samo­chody firmy MAN), oraz kon­tenery do ich przewozu.

Zachę­camy do naw­iąza­nia współpracy z nami.