Gruz — Wrocław — definicja

gruz, gruz budowlany, gruz skalny, wywóz gruzu, kruszywo
Do czego może nam się przy­dać gruz?

Jak poda­je definic­ja gruz to odłam­ki, okruchy cerami­ki budowlanej, kamienia, betonu.

Gruz — Wrocław — może­my podzielić na dwa rodza­je: gruz skalny oraz gruz budowlany.  Jako ser­wis inter­ne­towy “Gruz Wrocław” postanow­iliśmy się przyjrzeć bliżej wymienionym powyżej rodza­jom gruzu.

  • Gruz skalny — jest to skała okru­chowa, składa­ją­ca się z ostrokrawędzi­astych okruchów.  Okruchy te pow­sta­ją w wyniku wietrzenia mechan­icznego skał.
    Gruz skalny częs­to moż­na spotkać na usypiskach u pod­nóży górs­kich stoków, szczegól­nie w wyso­kich górach, gdzie wietrze­nie mechan­iczne jest bard­zo silne.
    Jeśli ostre odłam­ki skalne wpada­ją do potoków górs­kich i rzek to poprzez ruch i wza­jemne tar­cie krawędzie ule­ga­ją wygładze­niu. W taki sposób pow­sta­je żwir lub otocza­ki. Żwir od otocza­ków różni się tym, że jego śred­ni­ca jest mniejsza niż 2 cm, pod­czas gdy otocza­ków więk­sza od 2 cm.
  • Gruz budowlany — wys­tępu­ją­cy w budown­ictwie mate­ri­ał odpad­owy w postaci zde­for­mowanych, pokrus­zonych i zniszc­zonych pus­taków, cegieł, dachówek, kafli, betonu i innych. Gruz — Wrocław — częs­to wyko­rzys­tu­je się jako podsyp­kę pod posadz­ki lub naw­ierzch­nie betonowe. Gruz betonowy coraz częś­ciej wyko­rzysty­wany jest jako kruszy­wo do mieszanek. Omaw­iane kruszy­wo z recyk­lin­gu w prak­tyce może zastąpić kruszy­wo w bet­onach zwykłych.
Informacje na podstawie Wikipedia.org

Szczegóły doty­czące opty­mal­nego wyko­rzys­ta­nia gruzu. Jak go przetwarzać, utyl­i­zować, z których firm świad­czą­cych usłu­gi wywoże­nia gruzu sko­rzys­tać i dlaczego ukażą się w kole­jnych artykułach ser­wisu “Gruz — Wrocław”. Zapraszamy!