Transport gruzu — Wrocław

Trans­port gruzu — Wrocław i inne okoliczne mias­ta — to jed­na z pod­sta­wowych czyn­noś­ci po każdym remon­cie czy zniszcze­niu budynku. W zależnoś­ci od rodza­ju przed­sięwz­ię­cia, tego czy dany gruz zna­j­du­je się wewnątrz budynku czy leży swo­bod­nie na dużej kupie przed blok­iem pra­cy związanej z załad­owaniem go do spec­jal­nych kon­tenerów na gruz mamy mniej lub więcej.

Banal­na wydawać by się mogło sprawa w prak­tyce może przys­porzyć nam nie lada przeszkód dlat­ego zan­im zde­cy­du­je­my się wywieźć gruz warto zas­tanow­ić się nieco jak to zro­bić by cała pro­ce­du­ra prze­biegła szy­bko i sprawnie.

Jeśli gruz zna­j­du­je się już na twardym grun­cie przed budynkiem to sprawa wyglą­da bard­zo pros­to. Pod­staw­iamy pod niego ciężarówkę z kon­tenerem na gruz i za pomocą dźwigu (lub jeśli jest go w małych iloś­ci­ach łopaty) ładu­je­my wszys­tko do kon­teneru na gruz i wywoz­imy we wskazane miejsce.

Co jed­nak w przy­pad­ku gdzie mamy wytrans­portować gruz z mieszka­nia, załóżmy zna­j­du­jącego się na hmm.. 5 piętrze? :) Tutaj już potrze­ba więk­szej filo­zofii. Moż­na wynosić gruz w wiadrach po klatce schodowej, lub windą i dręczyć tym samym pozostałych mieszkanców w bloku lub moż­na sko­rzys­tać z usług pro­fesjon­al­nej firmy, która posi­a­da odpowied­ni wysyp dzię­ki które­mu gruz wylą­du­je pros­to z mieszka­nia do kon­tenera na gruz. Wysyp taki pole­ga na zamon­towa­niu grubej i wytrzy­małej rury w oknie, która bezpośred­nio prowadzi do kon­tenera. Trochę pogłowienia się przy insta­lacji, a później wystar­czy tylko wrzu­cać i wywoz­ić zbęd­ny gruz i odpady.