O Nas

Jesteśmy fir­mą trans­portową zaj­mu­jącą się wywozem gruzu, surow­ców wszelkiego rodza­ju z punk­tu wyt­warza­nia do miejsc ich utyl­iza­cji bądź przetworzenia.

Kładziemy nacisk na ochronę środowiska, wykazu­je­my się niezbęd­ny­mi zaświad­czeni­a­mi, zez­wole­ni­a­mi oraz licencjami.

Eko-Logis  posi­a­da  park maszyn (samo­chody firmy MAN), oraz kon­tenery do ich przewozu.

Zachę­camy do naw­iąza­nia współpra­cy z nami.